Reglement deelnemers

Reglement & spelregels

Bij inschrijving verklaart de deelnemer van het buitenwaterevenement “Zwemmeland”, onderdeel van de stichting Aqua Dynamic, akkoord te gaan met het onderstaande voorwaarden en reglement en zal deze stipt naleven:

 1. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers met een startnummer. Dit nummer is voor de duur van het evenement gekoppeld aan één persoon en de daarbij behorende persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers die in uiterste (nood)gevallen gebruikt kunnen worden. Men kan slechts deelnemen met een geldig startnummer welke na schriftelijke inschrijving en betaling van het inschrijfgeld uitgereikt wordt. Het startnummer dient goed zichtbaar te zijn op de uitgereikte badmuts. Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke conditie.
 2. Het karakter van het buitenwater evenement “Zwemmeland”, onderdeel van de stichting Aqua Dynamic, is geen wedstrijd, maar een prestatietocht.
 3. Deelnemers gedragen zich volgens de regels van goed fatsoen en hebben respect voor overige zwemmers, begeleiders en organisatie alsmede voor de natuur en het milieu.
 4. Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s welke deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.
 5. Deelnemers zwemmen voor eigen risico.
 6. Het dragen van een badmuts met daarop het startnummer is verplicht voor de zwemtochten, tevens dienen de zwemmers de badmuts zodanig te dragen dat van afstand het startnummer goed te lezen is. De badmuts met startnummer wordt na inschrijving bij de start uitgereikt.
 7. Het gebruik van eigen volgboten op de route is verboden indien dit niet minimaal één maand voor aanvang van het evenement gemeld is bij de organisatie.
 8. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie en de bemanning van de volgboten opvolgen.
 9. De organisatie is jegens deelnemers en derden in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële en immateriële schade en (ernstige) letselschade, waaronder schade als gevolg van overlijden.
 10. Deelnemers kunnen bij wangedrag van verdere deelname, en deelname in komende jaren, worden uitgesloten
 11. De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.
 12. Betaalde voorinschrijvingen zijn definitief en komen, bij verhindering van deelname, niet voor restitutie in aanmerking.
 13. Bij (gedeeltelijke) afgelasting van het evenement, bijvoorbeeld door extreem slecht weer, een (mogelijk dreigende) epidemie/ziekte in een grotere frequentie dan normaal of welke oorzaak dan ook al dan niet op voorschrift/advies van (semi) overheidswege/organisaties, komen betaalde voorinschrijvingen niet voor restitutie in aanmerking. De organisatie is terzake niet aansprakelijk in de ruimste zin des woords.
 14. Bij inschrijving geeft de deelnemer toestemming aan de organisatie van “Zwemmeland”, onderdeel van de stichting Aqua Dynamic, om met enige regelmaat een nieuwsbrief over het evenement naar zijn/haar E-mail adres te versturen, tenzij de deelnemer zich hiervoor uitdrukkelijk afmeldt via zwemmeland@hotmail.nl

 

Ik ga akkoord met het bovenstaande reglement.

Ondertekend door deelnemer:

 

 

Naam:                       ………………………………..                                      Startnummer:…………….

 

datum:                      ………………………………..

 

Handtekening:         ………………………………..

Comments are closed.